Дистанционното обучение е съвременна образователна технология, при която
учебният процес преминава гъвкаво - без задължително и непрекъснато присъствие в
аудиторни лекционни занятия. Това е обучение, при което учащите се намират на
различно място от това на преподавателя, като осъществяват връзка помежду си чрез
компютър или други средства за комуникация. При тази форма позволява гъвкаво
разпределение на времето чрез висока степен на независимост от преподавателя.
Нашия опит в последните 10 години показва че дистанционното обучение дава
уникалната възможност за придобиване на висококачествено образование, без
посещаване на учебното заведение. Предимствата му са в посоката на това, че дава
възможността да се учи от всяка точка на света, в удобно за всички време, в комфорта
и уюта на собствения си дом.