Кои сме ние:

В съвременния свят професионалната квалификация, уменията и знанията са ключа към успеха. От нивото на продължителния ни опит в тази област можем да със сигурност да твърдим, че образованието отваря много врати. Следвайте желанията си и не преставайте да се учите. Обучението през целия живот вече е стандарт в развитите страни.

ЦПО към Хармония 1“ ООД днес е най-големия център за професионално обучение в България – с над 280 лицензирани професии, в които се включват 361 специалности.

Екип от професионалисти в професионалното образование осигуряват възможности за качествено обучение при високи стандарти отговарящи на европейските изисквания за професионално обучение и образование.

В 15-годишната история на фирмата ни сме преживели върхове и спадове, но днес можем да предложим качествено професионално обучение при гъвкава система на разпределение на теория и практика.

Нашата цел е да постигаме качествено професионално образование и обучение – което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на образователните и на обучаващите институции, на работодателите, на синдикатите.

 

Нашата мисия е да осъществяваме дейността си в насока на образованието и професионалната квалификация на безработни лица, служители на организации нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика. В основата на потенциала на фирмата е опита на собствениците и служителите придобит в продължение на многогодишната им работа свързана с образованието, квалификацията и преквалификацията на младежи и възрастни. Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността ние се ориентираме към перспективни и търсени професионални направления, професии специалности, които са от изключителна важност за бъдещето на нацията.

 

Нашата визия за бъдещето. Развитието на фирмата като съвременна модерна институция от европейски тип, която чрез средствата на научно-техническия прогрес и използвайки човешкия потенциал развива концепция за професионално образование, обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.